BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KURULU YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite Yönetimi’ne hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi; Üniversite’nin karar alma ve yürütme organlarının öğrencilerle olan ilişkilerinde daha duyarlı olmalarına katkıda bulunulması; Üniversite genelindeki sorunların çözümlerine öneriler getirerek öğrencilerin karar alma sürecine etkin olarak katılmaları amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Rektörlük’e bağlı olarak görev yapar ve kurulun çalışmaları bu yönetmelikle düzenlenir.

Madde 2: Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu 
Bölüm lisans öğrencilerinin seçtikleri 5 öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci temsilcisi 1 yıl için seçilir. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bölüm başkan ve başkan yardımcısı seçim şekilleri “SEÇİM” başlığı altında bulunan maddeler uyarınca belirlenmiştir. 

Madde 3: Lisansüstü Programı Öğrenci Temsilciliği
(a) Lisansüstü program öğrencilerinin seçtikleri 1 öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci temsilcisi 1 yıl için seçilir.
(b) Bir Enstitü’ye bağlı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının tümü için 1 temsilci seçilir. Öğrenci temsilcisi 1 yıl için seçilir.

Madde 4: Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu 
Fakültenin/Yüksekokulun tüm bölüm lisans öğrenci kurulları başkan ve başkan yardımcılarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Fakülte/Yüksekokul başkan ve başkan yardımcısı seçim şekilleri “SEÇİM” başlığı altında bulunan maddeler uyarınca belirlenmiştir.

Madde 5: Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu 
Enstitünün tüm lisansüstü programı öğrenci temsilcilerinden oluşur. Kadrolu enstitülerde ise enstitü öğrenci temsilciliği kurulu enstitü öğrencilerinin 1 yıl için seçtikleri 3 öğrenci temsilcisinden oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve ve bir başkan yardımcısı seçer. Enstitü başkan ve başkan yardımcısı seçim şekilleri “SEÇİM” başlığı altında bulunan maddeler uyarınca belirlenmiştir.

Madde 6: Üniversite Lisans Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu 
Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilciliği başkan ve başkan yardımcılarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Üst Kurul başkan ve başkan yardımcısı seçim şekilleri “SEÇİM” başlığı altında bulunan maddeler uyarınca belirlenmiştir.

Madde 7: Üniversite Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu 
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Blimler Enstitüsü öğrenci temsilciliği başkan ve başkan yardımıcıları ile kadrolu enstitülerin öğrenci temsilciliği başkanlarından oluşur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Üst Kurul başkan ve başkan yardımcısı seçim şekilleri “SEÇİM” başlığı altında bulunan maddeler uyarınca belirlenmiştir.

Madde 8: Üniversite Öğrenci Temsilciliği Genel Kurulu 
Mevcut tüm lisans/lisansüstü öğrenci temsilciliği kurulları başkanlarından oluşur. Üniversite Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu Başkanları, Genel Kurula başkanlık eder ve ulusal öğrenci konseyinde Üniversiteyi temsil eder.

Madde 9: Komisyonlar tüm öğrenci temsilcileri arasından gönüllülük esasına dayalı olarak ayrı bir iç yönetmelik ile düzenlenir. Bu komisyonları koordine etmek üzere Üniversite Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulları içinden seçilen Komisyonlar Koordinatörleri görevlendirilir.

Madde 10: Öğrenci Temsilciliği Kurulu Danışmanı 
Üniversite geneli için Rektör’ün belirlediği Rektör Yardımcısı, Fakülte/ Yüksekokul/Enstitüler için Dekan/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü veya Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdür Yardımcısı/Enstitü Müdür Yardımcısı, Bölüm için Bölüm Başkanı ilgili kurulların resmi danışmanıdır. Danışman, danışmanı olduğu kurulu Üniversitenin işleyiş esas ve usulleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.


GÖREV VE YETKİLER

Madde 11: Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulları’nın Görev ve Yetkileri
(a) Bölüm Lisans öğrenci temsilciliği kurulu, bölüm öğrencilerini ilgilendiren ortak konu ve sorunlarda bölüm dalı öğrencilerini temsil eder.
(b) Öğrencileri ilgilendiren konularda bölüm öğrencilerinin katılımı ile bölüm öğrenci temsilciliği’ne bağlı olarak çalışacak gruplar oluşturur, inceleme ve araştırma yapar.
(c) Bölüm Lisans öğrenci temsilcileri aralarında belirledikleri tarihlerde üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar.
(d) Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı kendi kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini takip eder.
(e) Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı Bölüm Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.(f) Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekalet eder.
g) Bölüm Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na katılarak, katılarak kendi birimlerini temsil eder.
(h) Bölüm Lisans öğrenci temsilcileri toplantılara devam etmekle yükümlüdürler. İzinsiz veya özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan öğrenci temsilcisinin durumu başkan tarafından Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na iletilir. Temsilcinin yazılı veya sözlü savunmasını da dikkate alan bu kurul temsilciye ihtarda bulunabilir veya temsilciliğine son verebilir, yerine yedek listede olan kişi görevlendirilir.
(i) Bölüm Lisans öğrenci temsilciliği kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde bölüm başkanlığına sunar. Bölüm yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

Madde 12: Lisansüstü Programı Öğrenci Temsilcisinin Görev ve Yetkileri
(a) Lisansüstü programı öğrenci temsilcisi, program öğrencilerini ilgilendiren ortak konu ve sorunlarda program öğrencilerini temsil eder.
(b) Öğrencileri ilgilendiren konularda program öğrencilerinin katılımı ile lisansüstü program öğrenci temsilcisine bağlı olarak çalışacak gruplar oluşturur, inceleme ve araştırma yapar.
(c) Lisansüstü programı öğrenci temsilcisi Lisansüstü Program Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.
(d) Lisansüstü programı öğrenci temsilcisi Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na katılarak, kendi birimini temsil eder.
(e) Lisansüstü programı öğrenci temsilcisi, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde program koordinatörlüğüne sunar. Lisansüstü program yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilcisine ulaştırmakla yükümlüdür.

Madde 13: Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulları’nın Görev ve Yetkileri
(a) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu, fakülte/yüksekokul/enstitü öğrencilerini ilgilendiren ortak konu ve sorunlarda fakülte/yüksekokul/enstitü öğrencilerini temsil eder.
(b) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü öğrenci temsilcileri aralarında belirledikleri tarihlerde ayda en az bir kere olmak koşulu ile üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylama sırasında çıkacak bir eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
(c) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı kendi kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini takip eder.
(d) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı bölüm/program öğrenci temsilciliği kurullarından gelen görüş ve istekleri fakülte/yüksekokul/enstitü yönetimine sunar.
(e) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.
(f) Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekalet eder.
(g) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Üniversite Öğrenci Lisans/Lisansüstü Temsilciliği Üst Kurulu’ na katılarak kendi birimini temsil eder.
(h) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilciliği Kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde Fakülte Dekanlığı’na/Yüksekokul Müdürlüğü’ne/Enstitü Müdürlüğü’ne sunar. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

Madde 14: Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
(a) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini her platformda temsil eder, akademik ve idari yapılar ile öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
(b) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu iki haftada bir üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylama sırasında çıkacak bir eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
(c) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu toplantılarında tutanak tutularak kararlar kayda geçirilir. Tutanaklar üniversite kamuoyuna açıktır.
(d) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu, her akademik yarıyıl en az bir kere düzenlenecek olan Genel Kurulu hazırlamak ve duyurmak ile yükümlüdür.
(e) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu Başkanı üst kurul toplantılarını yönetir ve kurul kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini takip eder.
(f) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu Başkanı fakülte/yüksekokul/enstitü öğrenci temsilciliği kurullarından gelen görüş ve istekleri üniversite yönetimine sunar.
(g) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına davetli üye olarak düzenli bir şekilde katılır. Öğrencilerle ilgili konularda karar mekanizmalarına katkıda bulunur.
(h) Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder.
(i) Üniversite Öğrenci Lisans/Lisansüstü Temsilciliği Üst Kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir raporu iki nüsha halinde Üniversite Rektörlüğü’ne sunar. Üniversite Yönetimi sözü geçen raporların bir nüshasını bir sonraki dönem öğrenci temsilciliği kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

Madde 15: Öğrenci Temsilciliği Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
(a) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu’nun denetim mekanizmasıdır.
(b) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu’nun belirlediği tarihte ve yerde her akademik yarıyıl için en az bir kere olmak üzere üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca öğrenci temsilcilerinin en az 1/3’inin imzası Olağanüstü Genel Kurulun toplanması için yeterlidir.
(c) “Komisyonlar İç Yönetmeliği”nde belirtilen işlevlere sahip komisyonların oluşturulması ve komisyonların işlevini sürdürmesini sağlar.
(d) Üniversite Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu tarafından alınan öğrenci temsilciliğinin yapılandırılmasına dair değişiklikleri içeren kararları görüşür ve oylar. Üst Kurul’un sunduğu karar Genel Kurul katılımının en az 2/3’sinin kabul oyuyla geçerlilik kazanır.

 

SEÇİMLER

Madde 16: Bölüm Lisans Temsilciliği adayı olabilmek için
(a) Söz konusu bölümün lisans öğrencisi olmak, 
(b) Seçim döneminde kayıtlı ve izin almamış olmak,
(c) Bir önceki yarıyılda sınamalı durumda olmamak, (Boğaziçi üniversitesi Lisans ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 19)
(d) Yedinci (ÇAP öğrencileri ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün beş yıllık programları için dokuzuncu) dönemini geçmemiş olmak
(e) Hiçbir disiplin cezası almamış olmak
gerekmektedir.

Madde 17: Lisansüstü Programı/ Kadrolu Enstitü Öğrenci Temsilciliği adayı olabilmek için
(a) Söz konusu programın lisansüstü öğrencisi olmak (remedial statüdeki öğrenciler aday olamaz)
(b) Seçim döneminde kayıtlı ve izin almamış olmak,
(c) Yüksek Lisans programlarında üçüncü, yüksek lisans derecesi ile kabul eden doktora programlarında yedinci, lisans derecesi ile kabul eden doktora programlarında dokuzuncu dönemini geçmemiş olmak.
(d) Bir önceki  yarıyılda en az 3.00 GNO’ya sahip olmak (programlarının ilk yarıyılında okuyan adaylar bu şarttan muaftır)
(e) Hiçbir disiplin cezası almamış olmak,
gerekmektedir.

Madde 18: Seçim Dönemi: Seçimlerin hazırlıkları ve kurulların oluşumu her akademik yıl Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilir.  Başkan ve Kurulların görev dönemi bir yıldır; seçimlerle başlayıp bir yıl sonraki seçimle sona erer.
Başkanlık görevini yürütecek öğrenci temsilcisi bu göreve en fazla 2 kere seçilebilir.


SEÇİM KURULLARI ve GÖREVLERİ

Madde 19Bölüm/Program Seçim Kurulu 
Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü veya kendisinin görevlendireceği bir öğretim elemanı ile akademik ve idari personel arasından yine Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü tarafından belirlenecek 2 kişi ve bir önceki dönemin öğrenci temsilciliği kurulunda görev almış 2 öğrenciden oluşur. Bir önceki dönem öğrenci temsilciği çıkaramamış bölümlerde Bölüm Başkanı/Program Koordinatörü seçim kurulu için 2 öğrenci belirler.

Madde 20Bölüm/Program Seçim Kurulu’nun Görevleri
(a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
(b) Öğrenci Temsilcileri adaylık başvurularını toplamak ve fakülte/yüksekokul/enstitü seçim kuruluna göndermek,
(c) Seçim tarihinden bir ila yedi gün önceki zaman diliminde gerçekleştirlecek olan, adayların kendilerini tanıtacakları ve tüm bölüm/program öğrencilerine açık olan tanıtım toplantısını hazırlamak ve duyurmak,

Madde 21: Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Seçim Kurulu 
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilecek bir dekan yardımcısı/müdür yardımcısı başkanlığında Başkan dahil 3 öğretim elemanı ve bir önceki dönem fakülte/yüksekokul/enstitü öğrenci temsilciliği kurulunda görev almış 2 öğrenciden oluşur.

Madde 22: Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Seçim Kurulu’ nun Görevleri
(a) Bölümlerden gelen aday listelerini inceleyerek, adayların öğrenci temsilciliğine uygun olup olmadıklarına karar vermek ve uygun adayları duyurmak
(b) Kadrolu enstitülerde, seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak, öğrenci temsilcileri adaylık başvurularını toplamak, adayların öğrenci temsilciliğine uygun olup olmadıklarına karar vermek ve uygun adayları duyurmak, seçim tarihinden bir ila yedi gün önceki zaman diliminde gerçekleştirlecek olan, adayların kendilerini tanıtacakları ve tüm ilgili enstitü öğrencilerine açık olan tanıtım toplantısını hazırlamak ve duyurmak,
(c) Temsilci, bölüm, fakülte/yüksekokul/enstitü başkan ve başkan yardımcısı seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
 
Madde 23: Üniversite Seçim Kurulu
Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek bir rektör yardımcısı başkanlığında Başkan dahil 3 öğretim elemanı ve bir önceki dönemde Üniversite Öğrenci Lisans/Lisansüstü Temsilciliği Üst Kurulu’nda görev almış 2 öğrenciden oluşur.

Madde 24: Üniversite Seçim Kurulu’nun Görevleri
(a) Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ile bölüm/program öğrenci kurullarının seçim takvimini belirlemek,
(b) Seçimlerin düzenli olarak ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak,
(c) Üniversite lisans/lisansüstü öğrenci kurulu başkan ve başkan yardımcısı seçimlerine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
(d) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı’na sunmak.

 

SEÇİMLERDE UYGULANACAK YÖNTEMLER VE İLKELER
 

Madde 25: Bölüm lisans/lisansüstü programı/kadrolu enstitü öğrenci temsilcileri birimlerin kayıtlı ve devam eden öğrencileri arasından tek dereceli, gizli oy esasına göre elektronik ortamda 5 (beş) iş günü içinde yapılacak olan seçimlerle seçilir.

Madde 26: Temsilci seçimleri o birime kayıtlı öğrencilerin %30’unun kullandıkları oylarla gerçekleşir. Aksi halde ilgili birim öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir.

Madde 27: Dönemi tamamlanan temsilci tekrar seçilebilir. Seçildikten sonra herhangi bir neden ile üniversiteyle ilişiği belirli bir süre için kesilmiş temsilci, temsilcilik statüsünü kaybeder, yerine yedek listesinde ilk sırada olan kişi bir sonraki seçim dönemine kadar temsilci olur.

Madde 28: Seçim tarihi Üniversite Seçim Kurulu tarafından seçimlerden en az bir ay öncesinden duyurulur. Adaylık başvuruları birim seçim kurullarına seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar yapılır. İlgili Seçim Kurulu seçimlerden önceki bir hafta boyunca temsilci adaylarının adlarını ilan tahtalarına asarak ve aday tanıtım toplantıları düzenleyerek duyurur. Çift Anadal Program (Ç.A.P.) öğrencileri ancak esas kayıtlı oldukları bölüme başvurabilirler.

Madde 29: Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler, seçimden bir hafta önce kampüste Rektörlük’ ün, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerde ilgili dekanlık veya müdürlüğün göstereceği yerlere asılır ve seçimden önceki gün mesai bitiminde kaldırılır.

Madde 30: Elektronik ortamda yapılan seçimler 1. gün saat 9.00 dan 5. iş günü saat  23.59’a kadar devam eder. Seçmenler en fazla kendi biriminin seçeceği temsilci sayısı kadar adayın adını işaretliyerek oy verirler.

Madde 31: Seçim sonuçları seçim bitiminde elektronik ortamda ilan edilir. Temisilci seçilebilmek için geçerli oyların en az %10’unu almış olmak gerekir.  Bu kriteri sağlayan adaylar içinde en fazla oyu alan, birimin seçeceği temsilci sayısı kadar aday seçilmiş kabul edilir. Birim temsilci kotasını doldurduğu durumda takip eden adaylar %10 oy barajını aşmaları koşuluyla aldıkları oy sırasına göre yedek temsilci olarak kabul edilir. Yedek temsilci sayısı o birimdeki asil üye sayını geçemez. Oy eşitliği durumunda eşit oy alan adaylar arasında seçim yukarıda belirtilen usulle seçimleri takip eden hafta içinde tekrarlanır.

 Madde 32: Seçim sonuçları, bölüm/program seçim kurulları tarafından fakülte/yüksekokul/enstitü seçim kuruluna, ve fakülte/yüksekokul/enstitü seçim kurulu tarafından Üniversite Seçim Kurulu’na bildirilir. Üniversite Seçim Kurulu sonuçlan Rektörlük’e bildirir ve ilan eder.

Madde 33: Seçimlerle ilgili, her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iki iş günü içinde ilgili seçim kurullarına yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri yaparak itirazları bir hafta içinde karara bağlarlar.

Madde 34: İlgili Seçim kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verirse, seçimler karar tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yenilenir.

Madde 35: Her düzeyde kurul başkan ve başkan yardımcıları ayrı ayrı seçilirler. Seçimler çok turlu olarak yapılır. Bir adayın seçilebilmesi için kurulun üye sayısının yarısından bir fazla oy alması gerekir. Bu şart sağlanamazsa en az oy alan aday çekilir ve seçim tekrar edilir. İki aday kaldığında fazla oy alan aday oy sayısına bakılmaksızın seçilmiş sayılır.

Madde 36: Her düzeydeki seçimlerde Madde 35’de belirtilen şartlarla bir sonuç alınamadığı durumlarda; her üyenin iki farklı adaya oy vermesi suretiyle seçim gerçekleştirilir. Bu seçim sonucunda en az oy alan aday çekilir ve seçim tekrar edilir. İki aday kaldığında fazla oy alan aday oy sayısına bakılmaksızın seçilmiş sayılır.

Madde 37: Her düzeyde seçilen temsilciler en geç bir hafta içinde toplanarak bir üst kurulun oluşumu için başkan ve yardımcısını seçerler ve sonucu ilgili seçim kuruluna bildirirler. Seçim kurulları kendilerine bildirilen sonuçları bir üst seçim kuruluna iletir ve ilan ederler.

Madde 38: Her düzeyde bir kurul başkan veya başkan yardımcısının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, aynı kuruldan kalan diğer üyeler yeni seçimlere kadar vekaleten başkan yada başkan yardımcısını tekrar seçerler. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini aşamaz.
 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 39: Hazırlık Okulu öğrencileri bölümlerinde oy kullanmazlar. Her kurdaki hazırlık öğrencileri en fazla 5 temsilci seçerler. Her kur ayrı bir bölüm gibi değerlendirilir ve bu kurlar için diğer maddelerde belirtilen işleyiş hükümleri uygulanır. Öğrenci temsilcisi 1 yıl için seçilir.  
Madde 40: Her kurul gereksinimlerini karşılamak için üst kurul danışmanının onayı ile Üniversite’nin olanaklarını belirlenen bütçe doğrultusunda kullanabilir. 

Madde 41: Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Kurulu üyeleri, üyesi oldukları kurullarının toplantılarına katılmakla ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. İzinsiz veya özürsüz olarak üyesi olduğu Öğrenci Temsilciliği iç kurulunun ardarda üç toplantısına katılmayan, görev ve yetkilerinin yükümlülüklerini ifa etmeyen öğrenci temsilcisi ilgili kurul tarafından ihtar edilebilir. İhtar edilen temsilci, ihtarı aldıktan bir hafta süre içerisinde kurula yazılı ya da sözlü savunma yapabilir. Temsilcinin yazılı veya sözlü savunmasını dikkate alan kurul, temsilcinin kurul içi oylama ile kazandığı hak ve sorumlulukları,  kurulun asli üyelerinin 3/4’nün oyuyla geri alabilir ve kurul içi seçim ile yerine bir başka temsilciyi görevlendirebilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 42: Bu yönetmelik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesini takip eden öğrenci temsilciliği dönemi ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 43: Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.